Vår integritetspolicy


ag analytics a/s är ett aktiebolag som använder data hämtat från personundersökningar för att få insikter om våra klienters olika affärsdrivande områden och följaktligen bedriva prediktiva analyser. Då vi hanterar individers uppgifter, åsikter och kommentarer tar vi behandlingen av dina personliga uppgifter på största allvar, och vill med denna policy informera dig om hur vi hanterar denna data så att du kan känna dig trygg.

Vilka personuppgifter är det vi behandlar?
Då vi samlar in statistik från våra undersökningar behandlar vi uppgifter som kan vara direkt kopplat till en individ – som t.ex. namn, kön, ålder och kontaktuppgifter. Uppgifterna som behandlas i respektive projekt är endast inkluderat av helhetssyftet att få en förbättrad insyn i våra klienters olika affärsområden. I våra undersökningar kan vi också komma att fråga efter personliga åsikter och synpunkter på relevanta upplevelser kopplat till undersökningens tillämplighet. Att påbörja, fortsätta eller avsluta enkäten är givetvis alltid frivilligt och det går närsomhelst att avbryta.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
När du som deltagare i vår undersökning skickat in dina svar till oss har vi direkt behandling av din personuppgifter. Exempel på detta är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar där prioriteringar och sorteringar av data kan vara en del av de handlingar som utförs.

Vi kommer aldrig att förvränga varken oss själva eller dina svar och tar alla rimliga åtgärder för att säkerställa korrektheten i uppgifterna vi lagrar. Detta underlättas genom att du svarar ärligt på enkäten och är ansvarig för de uppgifter du delar. Om vårt sätt att kontakta dig bekymrar dig eller om något är fel så vill vi gärna att du hör av dig till oss under “Kontakt”.

Vad används dina personuppgifter till?
Datan vi samlar i undersökningarna används som ovan nämnt endast till syftet att förbättra våra klienters affärsområden. Det betyder att den information du delar inte används till någon form av marknadsföring eller försäljning om det inte är specifikt uttryckt att informationen kan komma att användas i det syftet. Våra klienter får endast tillgång till information som är statistiskt bearbetad, så att det inte är möjligt att se vad enskilda svarat tillsammans med information som kan identifiera individer, såvitt du inte uttryckligen samtyckt till något annat.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund hos vår klient samt 12 månader därefter.

Dina rättigheter som deltagare
Det är viktigt att förtydliga ditt grundläggande val att genomföra enkäten eller att avsluta vid valfri tidpunkt. Om du som blir inbjuden till en undersökning väljer att avböja deltagande kommer inga personuppgifter eller annan information att samlas in eller sparas – detsamma gäller om du vid given tidpunkt väljer att avsluta en påbörjad enkät. Innan varje undersökning påbörjas informeras du som deltagare att genom att fortsätta godkänner du behandlingen av personuppgifter. Det betyder att undersökningen aldrig startar innan du godkänt detta och ditt samtycke används som den rättsliga grunden.

Vidare har du, enligt GDPR, följande rättigheter om behandlingen av dina personuppgifter givet att du deltar:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Om du meddelar oss att du vill utöva någon av rättigheterna listade ovan ska vi svara inom 30 dagar och meddela tredje part till vilka vi har överfört dina personuppgifter om dessa ändringar som vidtas utifrån din förfrågan. Vi kan endast notera tredje parten men står inte som ansvariga för deras handlingar utifrån din förfrågan. För att utöva dina rättigheter kan du därmed behöva kontakta dem på egen hand.

Du har rätt att få ett utdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig, och du har rätt till att få ett utdrag om dessa uppgifter om du ber om det inom 30 dagar. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, har du rätt att åberopa att uppgifterna ändras eller raderas. Vid frågor om registerutdrag kan vi kräva att du legitimerar dig för att försäkra oss om att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon obehörig. För att få ut ett registerutdrag kan du kontakta oss via mail, telefon eller brev genom de kontaktuppgifter som finns under ”Kontakt” i slutet av denna policy.

Alla våra anställda är förpliktigade att följa vår policy avseende sekretess, säkerhet och integritet.

Utan ditt samtycke behandlas dina svar konfidentiellt
Dina svar som deltagare används i syfte att på bäst möjligen sätt återspegla en representativ bild av åsikter och upplevelser angående de områden som projekten riktar in sig på. För att uppnå detta behövs så många deltagare som möjligt med direkta insikter där du som deltagare har en möjlighet att påverka utvecklingen till förbättrade produkter och tjänster.

När du deltar i våra undersökningar försäkrar vi dig om att du är anonym gentemot vår uppdragsgivare givet att du inte samtyckt till annat. Vi offentliggör inte information om vad enskilda personer har svarat samt personuppgifterna behandlas av ett fåtal medarbetare med tystnadsplikt. Våra undersökningar genomförs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR – med specifika rättigheter listat ovan) och gällande riktlinjer och branschstandard för behandling av personuppgifter.

Överföring av data och information till tredje part
Vi kommer inte göra dina personuppgifter tillgänglig för någon tredje part utan ditt medgivande, såvitt behandlingen inte sker inom ramen för det samtycke du lämnat att medverka i våra intervjuer eller mätningar, eller om det inte krävs enligt lag. Detta inkluderar ditt namn och din e-postadress.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de samarbetspartners vi har. Om dessa överföringar sker över gränserna eller utanför EES ska vi sätta skyddsåtgärder för att säkerställa att överföringen sker med legitima metoder utifrån de krav som ställs i GDPR.Kontakt
Vår support kan kontaktas för frågor om behandling av personuppgifter om du önskar dra tillbaks ditt samtycke eller invända mot en intresseavvägning. Vi kan nås via mail eller telefon enligt uppgifterna nedan:

Email: support@aganalytics.se
Telefon: +45 7020 1075

Adress: ag analytics a/s, Højbro Plads 10, 1200 Copenhagen, Denmark.

Vår integritetspolicy